Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 5 (2006)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 6, p. 2
(Agricultural Lore, Part 6)
Holo Ho‘opai, ‘Ōiwi Parker Jones, a me (and) Keao NeSmith, Nā Laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai‘i, Māhele 2, p. 24
(Laws of the Hawaiian Government, Part 2)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 6, p. 38
(The 1834 Newspapers, Part 6)
Jeffrey Kapali Lyon, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 6, p. 74
(The 1892 Newspapers, Part 6)
Jeffrey Kapali Lyon, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 6, p. 150
(Students’ Materials, Anatomy, Part 6)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 5 (2006)”

Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 4 (2005)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 5, p. 2
(Agricultural Lore, Part 5)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai‘i, Māhele 1, p. 14
(Laws of the Hawaiian Government, Part 1)
Jason Kāpena Achiu, Helen Ka‘owili, a me (and) Kiele Akana-Gooch, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 5, p. 44
(The 1834 Newspapers, Part 5)
Kaliko Trapp lāua ‘o (and) Kiele Akana-Gooch, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 5, p. 80
(The 1892 Newspapers, Part 5)
Kiele Akana-Gooch lāua ‘o (and) Kaliko Trapp, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 5, p. 124
(Students’ Materials, Anatomy, Part 5)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 4 (2005)”

Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 3 (2004)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 4, p. 2
(Agricultural Lore, Part 4)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1887, p. 22
(The 1887 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 4, p. 74
(The 1834 Newspapers, Part 4)
Kaliko Trapp, Kapulani Antonio, a me (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 4, p. 106
(The 1892 Newspapers, Part 4)
Lalepa Koga, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 4, p. 140
(Students’ Materials, Anatomy, Part 4)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

He Leka no Moloka‘i, p. 178
(A Letter from Moloka‘i)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 3 (2004)”

Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 2 (2003)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 3, p. 2
(Agricultural Lore, Part 3)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1864, p. 16
(The 1864 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1868 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 52
(1868 Amendment to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1874 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 54
(1874 Amendments to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1882 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 58
(1882 Amendment to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 3, p. 60
(The 1834 Newspapers, Part 3)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 3, p. 92
(The 1892 Newspapers, Part 3)
Lalepa Koga, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 3, p. 122
(Students’ Materials, Anatomy, Part 3)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

He Moena Pāwehe Kūikawā, p. 150
(A Specially-Designed Mat)
Kiele Akana-Gooch, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 2 (2003)”

Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 2 (2002)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 2, p. 172
(Agricultural Lore, Part 2)
Mary Kawena Pukui

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1852, p. 180
(The 1852 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1856 i ke Kumukānāwai o ka MH 1852, p. 226
(1856 Amendment to the Constitution of 1852)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 2, p. 234
(The 1834 Newspapers, Part 2)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 2, p. 266
(The 1892 Newspapers, Part 2)
Tuti Kanahele lāua ‘o (and) Kaliko Trapp, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Ka Mo‘olelo o Kahahana, ka Hopena, p. 304
(The Story of Kahahana, Conclusion)
Kekoa Harman lāua ‘o (and) Pele Suganuma, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 2, p. 336
(Students’ Materials, Anatomy, Part 2)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 2 (2002)”

Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 1 (2002)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 1, p. 2
(Agricultural Lore, Part 1)
Noelani Arista, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Kumukānāwai o ka Makahiki 1839 a me ka 1840, p. 30
(The 1839 and 1840 Constitutions)
Jason Kāpena Achiu, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 1, p. 60
(The 1834 Newspapers, Part 1)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 1, p. 90
(The 1892 Newspapers, Part 1)
Kaliko Trapp, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Mo‘olelo o Kahahana, Māhele 1, p. 102
(The Story of Kahahana, Part 1)
Hiapo Perreira, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Puke Haumana ‘o ‘Anatomia, Māhele 1, p. 122
(Students’ Materials, Anatomy, Part 1)
Kaliko Trapp, laekahi ‘olelo (senior language specialist)

He Ho‘omaika‘i Kūikawā i nā Kānaka Maka‘ala i ka Palekana o ka Lehulehu, p. 138
(A Special Tribute to Public Safety Personnel)
Jason Kāpena Achiu, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Continue reading “Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 1 (2002)”