Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 4 (2005)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 5, p. 2
(Agricultural Lore, Part 5)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai‘i, Māhele 1, p. 14
(Laws of the Hawaiian Government, Part 1)
Jason Kāpena Achiu, Helen Ka‘owili, a me (and) Kiele Akana-Gooch, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 5, p. 44
(The 1834 Newspapers, Part 5)
Kaliko Trapp lāua ‘o (and) Kiele Akana-Gooch, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 5, p. 80
(The 1892 Newspapers, Part 5)
Kiele Akana-Gooch lāua ‘o (and) Kaliko Trapp, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 5, p. 124
(Students’ Materials, Anatomy, Part 5)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 147
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iii
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. v
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. vi
(Table of Marks)