Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 3 (2004)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 4, p. 2
(Agricultural Lore, Part 4)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1887, p. 22
(The 1887 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 4, p. 74
(The 1834 Newspapers, Part 4)
Kaliko Trapp, Kapulani Antonio, a me (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 4, p. 106
(The 1892 Newspapers, Part 4)
Lalepa Koga, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 4, p. 140
(Students’ Materials, Anatomy, Part 4)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

He Leka no Moloka‘i, p. 178
(A Letter from Moloka‘i)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 185
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

He Ho‘omana‘o, p. iii
(Dedication)

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iv
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. vi
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. vii
(Table of Marks)