Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 2 (2002)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 2, p. 172
(Agricultural Lore, Part 2)
Mary Kawena Pukui

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1852, p. 180
(The 1852 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1856 i ke Kumukānāwai o ka MH 1852, p. 226
(1856 Amendment to the Constitution of 1852)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 2, p. 234
(The 1834 Newspapers, Part 2)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 2, p. 266
(The 1892 Newspapers, Part 2)
Tuti Kanahele lāua ‘o (and) Kaliko Trapp, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Ka Mo‘olelo o Kahahana, ka Hopena, p. 304
(The Story of Kahahana, Conclusion)
Kekoa Harman lāua ‘o (and) Pele Suganuma, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 2, p. 336
(Students’ Materials, Anatomy, Part 2)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 375
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

He Ho‘omana‘o, p. iii
(Dedication)

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iv
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. vi
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. 171
(Table of Marks)