Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 5 (2006)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 6, p. 2
(Agricultural Lore, Part 6)
Holo Ho‘opai, ‘Ōiwi Parker Jones, a me (and) Keao NeSmith, Nā Laekahi ‘ōlelo (language specialists)

Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai‘i, Māhele 2, p. 24
(Laws of the Hawaiian Government, Part 2)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 6, p. 38
(The 1834 Newspapers, Part 6)
Jeffrey Kapali Lyon, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 6, p. 74
(The 1892 Newspapers, Part 6)
Jeffrey Kapali Lyon, Nā laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 6, p. 150
(Students’ Materials, Anatomy, Part 6)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 189
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iii
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. v
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. vi
(Table of Marks)