Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 1, no. 1 (2002)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 1, p. 2
(Agricultural Lore, Part 1)
Noelani Arista, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Kumukānāwai o ka Makahiki 1839 a me ka 1840, p. 30
(The 1839 and 1840 Constitutions)
Jason Kāpena Achiu, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 1, p. 60
(The 1834 Newspapers, Part 1)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 1, p. 90
(The 1892 Newspapers, Part 1)
Kaliko Trapp, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Mo‘olelo o Kahahana, Māhele 1, p. 102
(The Story of Kahahana, Part 1)
Hiapo Perreira, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Puke Haumana ‘o ‘Anatomia, Māhele 1, p. 122
(Students’ Materials, Anatomy, Part 1)
Kaliko Trapp, laekahi ‘olelo (senior language specialist)

He Ho‘omaika‘i Kūikawā i nā Kānaka Maka‘ala i ka Palekana o ka Lehulehu, p. 138
(A Special Tribute to Public Safety Personnel)
Jason Kāpena Achiu, laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 161
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iii
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. vi
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. 1
(Table of Marks)