China's Chaplin: Comic Stories and Farces by Xu Zhuodai

China's Chaplin: Comic Stories and Farces by Xu Zhuodai